31 اردیبهشت 1403

مرکز رشد واحدهای فناوری

مرکز رشد واحدهای فناوری
شرکت صنایع نخ خمین با خدمات حمایتی بمنظور ایجاد و توسعۀ شرکت در قالب واحدهای اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری در خصوص صنایع نساجی پشتیبانی می‌کند.