3 اردیبهشت 1403

معرفی مدیران ارشد

مدیر عامل
مهندس احمد عارف

مهندس احمد عارف

مدیر عامل شرکت
management.nakhtala@gmail.com
دکتر وحید رضائی

دکتر وحید رضائی

ریاست هیات مدیره
Vahidrezaei@nakhtala.com
مهندس محمد نادر حکمت نیا

مهندس محمد نادر حکمت نیا

مدیر بازرگنی
bazargani.nakhtala@gmail.com